ทำเนียบผู้บริหาร

นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

(นายประเสริฐ  โคบาล)
รองผู้อำนวยวิชาการ

 (นายบุญส่ง  ศรีสวัสดิ์)
 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายประเสริฐ  โคบาล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา

(นายเกียรติศักดิ์  สุทธิปัญโญ)  
 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ