ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ตารางจำนวนนักเรียน - นักศึกษา/ห้องเรียน  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

ปีการศึกษา 1/2561 ปัจจุบัน  ณ  วันที่ 11 มิถุนายน 2561


หลักสูตร/สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาและห้องเรียน

 

       ปวช.  1

      ปวช.  2

       ปวช.  3

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

รอบ

 ชาย

หญิง

 รวม

 ชาย

  หญิง

  รวม

 ชาย

 หญิง

รวม

ช่างยนต์                                                     ห้อง 1  ก. 1

เช้า

  18

   -

  18

 10

   -

 10

  16

  -

  16

  44

ช่างยนต์                                                     ห้อง 1  ก. 2

เช้า

  19

   -

  19

  15

   -

  15

   17

  -

  17

  51

ช่างยนต์                                                     ห้อง 2 ก.3

เช้า

  16

   -

  16

  10

   -

  10

  12

  -

  12

  38

ช่างยนต์                                                     ห้อง 2  ก.4

เช้า

  16

   -

  16

  13

   -

  13

  14

  -

  14

  43

ช่างเชื่อมโลหะ

เช้า

  10

   -

  10

  5

   -

  5

  13

  -

  13

  28

ช่างไฟฟ้า                                                   ก.1

เช้า

  8

   6

  14

  8

   3

  11

  10

  4

  14

  39

ช่างไฟฟ้า                                                   ก. 2

เช้า

  13

   -

  13

  15

   -

  15

  10

  -

  10

  38

ช่างอิเล็กทรอนิกส์                                 ก. 1

เช้า

  11

   2

  13

  13

   5

  18

  7

  3

   10

  41

พณิชยการ                                                 -  การบัญชี

เช้า

  1

   13

  14

  -

  24

  24

  -

  7

  7

  45

พณิชยการ                                                 -  การขาย

เช้า

  -

   12

  12

  -

   10

  10

  -

  7

  7

  29

พณิชยการ                                                 -  คอมพิวเตอร์   ห้อง  1

เช้า

  4

  20

  24

  1

   14

  15

  4

  22

  26

  65

รวม

 

 116

  53

169

 90

   56

 146

  103

  43

 146

  461

 

 

ปวส.  1

ปวส.  2

 

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

รอบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

เทคนิคเครื่องกล                                       -  ทวิภาคี

เช้า

25

-

25

14

-

14

-

-

0

39

เทคนิคโลหะ                                           -  ทวิภาคี

เช้า 

-

0

3

3

 -

 -

3

ช่างไฟฟ้า                                               -  ทวิภาคี

เช้า

4

-

4

8

-

8

-

-

0

12

ช่างอิเล็กทรอนิกส์                                    -  ทวิภาคี

เช้า 

3

1

4

 3

3

7

เทคนิคอุตสาหกรรม                                   -  ทวิภาคี

เช้า

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

พณิชยการ                                               -  การบัญชี

เช้า

1

7

8

-

9

9

-

-

0

17

บริหารธุรกิจ                                            -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เช้า

-

11

11

1

3

4

-

-

0

15

รวม

 

33

19

52

29

12

41

0

0

0

93

รวมทั้งสิ้น

 

149

72

221

119

68

187

103

43

146

554


ตารางจำนวนนักเรียน-นักศึกษา/ห้องเรียน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เทียบโอนประสบการณ์  ปีการศึกษา 1/2561 ปัจจุบัน

หลักสูตร/สาขาวิชา                                  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาและห้องเรียน
                 ปวส. รุ่น                  ปวส. รุ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม รวม
ช่างยนต์ เช้า
ช่างไฟฟ้า เช้า
การบัญชี เช้า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เช้า
การจัดการทั่วไป เช้า
รวมทั้งสิ้น