หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 

พ.ศ.2538       เปิดทำการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จำนวน 3 สาขา คือ ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และพณิชยกรรม  โดยจัดสอนทั้งรอบเช้า  รอบบ่าย   รวมจำนวน 6  ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 247 คน และเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จำนวน 2 รายวิชา คือ ตัดเสื้อสตรี  และเสริมสวย  จำนวนนักเรียน 55 คน

พ.ศ.2539       เปิดหลักการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )  เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ ช่างเชื่อมโลหะและช่างยนต์ รวม 3 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 472 คน

พ.ศ.2540       เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาตัดผมชาย คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย และดนตรีสากล

พ.ศ.2541       เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้า และ การบัญชี เพิ่มอีก 2 ห้องเรียน

พ.ศ.2543       เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ปวส.  )  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2544       เปิดหลักสูตร ปวส. สาขา ช่างเชื่อม และช่างยนต์ ระบบทวิภาคีจัดทำหลักสูตรรายวิชาจักสานเป็นวิชาเลือกเสรีในระดับ ปวช.

พ.ศ.2545       เปิดหลักสูตรปวส. อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทวิภาคี

พ.ศ.2546       เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาหารและขนม

พ.ศ.2548       เปิดหลักสูตรปวช. และ ปวส. ในระบบเทียบโอนประสบการณ์ 8 เดือน จบการศึกษา

พ.ศ.2550       เปิดหลักสูตรปวช. เพิ่มอีก  1  สาขาคือ  สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องกล  1  ห้อง  จำนวนนักเรียน  3  คน  ระดับ  ปวส. ในระบบเทียบโอนประสบการณ์ 8 เดือน จบการศึกษา  เพิ่มอีก  1  สาขาคือสาขางานการจัดการทั่วไป  และระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต  (ศศ.บ.)สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (การจัดการอุตสาหกรรม)โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

 พ.ศ.2559      หลักสูตรปวช.พุทธศักราช 2556
                 
 1.สาขางานยานยนต์ - สาขาวิชาช่างยนต์
                    2.สาขางานโครงสร้าง - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                    3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                    4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                    5.สาขางานการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
                    6.สาขางานการตลาด - สาขาวิชาการตลาด
                    7.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       หลักสูตรปวส.พุทธศักราช 2557
                   
1.สาขางานเทคนิคยานยนต์ - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
                    2.สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างดลหะ - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
                    3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง - สาขาวิชาไฟฟ้า
                    4.สาขางานอิเล็กทรอนิกอุตสาหกรรม - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                    5.สาขางานการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
                    6.สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       หลักสูตรปวช.พุทธศักราช 2556 ระบบทวิศึกษาแบบอาชีวศึกษา + ม.ปลาย
                   
1.สาขางานโครงสร้าง - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                    2.สาขางานไฟฟ้ากำลัง - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                       หลักสุตรปวช.พุทธศักราช 2556 ระบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต
 
                   1.สาขางานยานยนต์ - สาขาวิชาช่างยนต์
                    2.สาขางานโครงสร้าง - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                    3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
                    4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                    5.สาขางานการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
                    6.สาขางานการตลาด - สาขาวิชาการตลาด
                    7.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน 

1.  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าต่อหลักสูตร  3  ปี

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                   ñ  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์

                   ñ  สาขาวิชาโลหะการ  สาขางานเชื่อมโลหะ

                   ñ  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   ñ   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

                ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

                   ñ  สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี

                    ñ  สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการขาย

                   ñ  สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)    

       เข้าศึกษาหลักสูตร  2  ปี

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                  ñ  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                  ñ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

                   ñ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

                  ñ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

                   ñ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

3.  ระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพสู่วุฒิการศึกษา  รับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ  เข้าศึกษาหลักสูตร  8  เดือน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                   ñ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

4.  หลักสูตรระยะสั้น

                    ñ  เสื้อเชิ้ตสตรี