วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์ 

          วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
           เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ของสังคมและประเทศชาติ

 

พันธกิจ  (Mission)

          1. พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ (ปวช)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และการศึกษาในระบบทวิภาคี

          2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในระบบปกติและระบบทวิภาคี

          3.  อนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค์  และเผยแพร่ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนามาตรฐานความรู้วิชาชีพของผู้เรียนให้เป็นที่                      ยอมรับในวงการวิชาชีพอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการประกอบ                  อาชีพได้อย่างมั่นใจ  สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความพร้อมของปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมในการ                 อำนวยความสะดวกการดำเนินงานตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน                   ตามพันธกิจ

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 :  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้วิชาชีพของผู้เรียนให้เป็นที่                           ยอมรับในวงการวิชาชีพอาชีวศึกษา

          กลยุทธ์ที่  1 :  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ                   ความต้องการของสถานประกอบการและประชาคมอาเซียน

          กลยุทธ์ที่  2 :  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง               ความต้องการของผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่  3 :  จัดการและบริหารสาขาวิชาตามหลักธรรมาภิบาลตามของสถานศึกษา

          กลยุทธ์ที่  4 :  ผลการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

          กลยุทธ์ที่  5 :  นำผลการวิจัยพัฒนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

          กลยุทธ์ที่  6 :  ทรัพยากรวิทยบริการและห้องสมุดมีเพียงพอและตรงตามความต้องการของ                 ผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่  7 :  เสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

          กลยุทธ์ที่  8 :  ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมของผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่  9 :  นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในอย่างเป็นระบบ

          กลยุทธ์ที่ 10 :  บันทึกข้อมูลเกียรติประวัติครูผู้ฝึกและผู้มีผลงานดีเด่น หรือชนะการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพใน “หอเกียรติยศวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม”

ยุทธศาสตร์ที่  2 :  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ

          กลยุทธ์ที่  11 : สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับวิทยาลัยการอาชีพ       พนัสนิคม

          กลยุทธ์ที่  12 : ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสนับสนุนการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          การศึกษาของผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่  13 : ผู้เรียนมีแผนที่ทางการศึกษา และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ     ตนเอง

          กลยุทธ์ที่  14 : เข้มงวดต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก       ในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

          กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความรัก ความผูกพันต่อวิทยาลัยด้วยการจัดสวัสดิการให้นักเรียน    นักศึกษาอย่างเหมาะสม

          กลยุทธ์ที่  16 : ใช้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบริการชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

          กลยุทธ์ที่  17 : นักศึกษาทุกคนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักศึกษารักษาดินแดน

          กลยุทธ์ที่  18 : ระดมทุนจากชุมชนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา

          กลยุทธ์ที่  19 : ประชาสัมพันธ์สิ่งที่วิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน

          กลยุทธ์ที่ 20 : ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  สร้างความพร้อมของปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมในการอำนวยการความสะดวกการดำเนินงานตามพันธกิจ                                                               

          กลยุทธ์ที่ 21 : ความพร้อมให้บริการของงานสารบรรณและธุรการ

          กลยุทธ์ที่ 22 : ความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพียงพอของ  ทรัพยากรบุคคลต่อการดำเนินงาน

          กลยุทธ์ที่ 23 : ความสะดวกและความรวดเร็วในการเบิก-จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและ สวัสดิการ

          กลยุทธ์ที่ 24 :  ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของการ          บันทึกทางบัญชี

          กลยุทธ์ที่ 25 :  ความพร้อมและความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สนับสนุนการ        ดำเนินงาน

          กลยุทธ์ที่ 26 :  อาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามและมีความปลอดภัย

          กลยุทธ์ที่ 27 :  ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของการ          บันทึกทะเบียนและสถิตินักเรียนนักศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 28 : ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ       ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมในทางสร้างสรรค์และสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นที่ ชื่นชมศรัทธา

          กลยุทธ์ที่ 29 :  ยานพาหนะพร้อมออกปฏิบัติงานทั้งระยะใกล้และระยะไกล และมีความ ปลอดภัย

          กลยุทธ์ที่ 30 :  เหตุการณ์ไม่ปลอดภัยได้รับการแก้ไขในทันที

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ

          กลยุทธ์ที่ 31 :  ใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือและการะดมทรัพยากรใน       การจัดทำแผนการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

          กลยุทธ์ที่ 32 :  ระบบงบประมาณชัดเจนและจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

          กลยุทธ์ที่ 33 :  สถานประกอบการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานอย่างคุ้มค่าและ          เหมาะสม

          กลยุทธ์ที่ 34 : หอเกียรติสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน     การสอนและชุมชน

          กลยุทธ์ที่ 35 : ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกคนส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 36 :  กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่

          กลยุทธ์ที่ 37 :  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา