แผนผังภายในวิทยาลัย

สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ปัจจุบัน 

1.  อาคารสำนักงานและหอประชุม                               15.  โรงจอดรถยนต์

2.  อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น                                   16.  โรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียน – นักศึกษา

3.  อาคารโรงฝึกงาน 1,440 ตร.ม.                               17.  ศาลพระภูมิ – เจ้าที่

4.  อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น 4,000 ตร.ม                        18.  ป้อมยามรักษาการณ์

5.  อาคารฝึกอบรม 560 ตร.ม                                     19.  อาคารอำนวยการ 720 ตร.ม

6.  อาคารเอนกประสงค์ 450 ตร.ม                               20.  ศาลาพักผ่อนหกเหลี่ยม

7.  บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7-8                                     21.  สนามเซปัคตะกร้อ 

8.  บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น                                      22.  สนามบาสเก็ตบอล

9.  บ้านพักภารโรง 2 หน่วย                                        23.  สนามฟุตบอล

10.  เสาธง                                                             24.  อาคารศูนย์วิทยบริการ

11.  แท่นพระวิษณุกรรม                                            25.  ประปาบาดาล

12.  บ่อบาดาล                                                        26.  อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์

13.  โรงอาหาร                                                                   

14.  ห้องน้ำห้องส้วม