-

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้  ในการจัดตั้งขึ้น  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ขึ้นที่อำเภอพนัสนิคมนั้น  มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้า  อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนั้น  จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  ขึ้น  และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษาในปี  พ.ศ.  2536  โดยจัดหาพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  และอยู่ในความดูแลของสภาตำบลนาเริก  จำนวนพื้นที่  46  ไร่  2  งาน  60  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  อยู่ติดกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  19  ห่างจากเทศบาลตำบลท่าบุญมี  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  331)  ประมาณ  4  กิโลเมตร  และห่างจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ประมาณ  10  กิโลเมตร  ได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2536  ตามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ

                ที่ตั้ง 

                    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20240  โทรศัพท์  0-3820-9763  โทรสาร  0-3820-9700

 

ปรัชญาวิทยาลัยฯ

ความรู้ดี               มีความรู้ความสามารถทางหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ  และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  สามารถผสมผสานองค์ความรู้ทั้งปวง  เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพที่ดีต่อไป

ทักษะเด่น             มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  และสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน

เน้นคุณธรรม        มีระเบียบวินัย  มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และผู้อื่น   และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

นำสังคม               เป็นผู้นำ  และเป็นแบบอย่างในการนำความรู้  และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์  และพัฒนาวิชาชีพของตนเองและสังคม


Good  Knowledge

Great  Skill

High  Moral

Social  Leader