-

ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 

ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556 

รวมทั้งสิ้น 

ปวช. 

ปวส. 

ปวส.เทียบโอน 

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

รุ่น ....

รุ่น....

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานยานยนต์  (ปกติ)

77

54

51

182 

-

-

- 

-

-

- 


    -  สาขางานยานยนต์  (เทียบโอน)

 

-

-


-

-

- 

-

-

- 

 

    -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

-

-

-

-

8

23

31 

-

-

- 


  สาขาวิชาโลหะการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานเชื่อมโลหะ

14

11

5

30 

-

-

- 

-

-

- 

 

  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

-

-

-

- 

-

-

- 

-

-

-

  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  (ปกติ)

38

28

14

80 

-

-

- 

-

-

- 


    -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  (เทียบโอน)

-

 

 

- 

-

-

- 

-

-

- 


    -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

17

17

19

53 

-

-

- 

-

-

- 


  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

-

-

-

- 

-

14

14

-

-

- 


  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

-

-

-

- 

7

8

15 

-

-

- 


  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

-

-

-

- 

-

-

- 

-

 รวม

146 

110

98

343

15

45

60