ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

 

จำนวน 

ระดับตำแหน่ง 

ระดับการศึกษา 

ชาย 

หญิง 

รวม 

ครูผู้ช่วย 

คศ.1 

คศ.2 

คศ.3 

เอก 

โท 

ตรี 

ต่ำกว่า 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

1.  ผู้บริหาร 

2

1

3

-

-

-

-

2

-

-

1

-

3

-

-

รวมผู้บริหาร 

2

1

3

-

-

-

-

2

-

-

1

-

3

-

-

2.  ข้าราชการครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

แผนกวิชาเทคนิคโลหะ

2

-

2

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

แผนกวิชาไฟฟ้า

2

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

1

-

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

แผนกวิชาการบัญชี

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

แผนกวิชาสามัญ  สัมพันธ์

3

-

3

-

-

1

-

-

-

2

-

-

2

1

-

แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

แผนกวิชาคหกรรม - - - - - - - - - - - - - - -

แผนกวิชาการตลาด

 -

-

-

 -

-

-

รวมข้าราชการครูผู้สอน

9

3

12

1

1

2

-

3

2

3

-

-

7

6

-

3.  ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

พนักงานขับรถ

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ยาม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมลูกจ้างประจำ

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4.  พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานราชการครู

5

8

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

รวมพนักงานราชการ

5

8

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

5.  ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่พนักงาน

4

15

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

8

คนงาน

4

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

พนักงานขับรถ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยาม

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

รวมลูกจ้างชั่วคราว

11

17

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

17

6.  ครูจ้างสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพิเศษ

7

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

รวมครูจ้างสอน

7

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

รวมทั้งสิ้น

34

32

66

1

1

2

-

3

2

3

-

-

7

40

19

หมายเหตุ