-

หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

พ.ศ.2538       เปิดทำการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จำนวน 3 สาขา คือ ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และพณิชยกรรม  โดยจัดสอนทั้งรอบเช้า  รอบบ่าย   รวมจำนวน 6  ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 247 คน และเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จำนวน 2 รายวิชา คือ ตัดเสื้อสตรี  และเสริมสวย  จำนวนนักเรียน 55 คน

พ.ศ.2539       เปิดหลักการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )  เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ ช่างเชื่อมโลหะและช่างยนต์ รวม 3 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 472 คน

พ.ศ.2540       เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาตัดผมชาย คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย และดนตรีสากล

พ.ศ.2541       เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้า และ การบัญชี เพิ่มอีก 2 ห้องเรียน

พ.ศ.2543       เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ปวส.  )  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2544       เปิดหลักสูตร ปวส. สาขา ช่างเชื่อม และช่างยนต์ ระบบทวิภาคีจัดทำหลักสูตรรายวิชาจักสานเป็นวิชาเลือกเสรีในระดับ ปวช.

พ.ศ.2545       เปิดหลักสูตรปวส. อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทวิภาคี

พ.ศ.2546       เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาหารและขนม

พ.ศ.2548       เปิดหลักสูตรปวช. และ ปวส. ในระบบเทียบโอนประสบการณ์ 8 เดือน จบการศึกษา

พ.ศ.2550       เปิดหลักสูตรปวช. เพิ่มอีก  1  สาขาคือ  สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องกล  1  ห้อง  จำนวนนักเรียน  3  คน  ระดับ  ปวส. ในระบบเทียบโอนประสบการณ์ 8 เดือน จบการศึกษา  เพิ่มอีก  1  สาขาคือสาขางานการจัดการทั่วไป  และระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต  (ศศ.บ.)สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (การจัดการอุตสาหกรรม)โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

1.  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าต่อหลักสูตร  3  ปี

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                    ñ  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์

                   ñ  สาขาวิชาโลหะการ  สาขางานเชื่อมโลหะ

                   ñ  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   ñ   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

               

                ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                   ñ  สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี

                   ñ  สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการขาย

                   ñ  สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)    

       เข้าศึกษาหลักสูตร  2  ปี

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   ñ  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                   ñ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

                   ñ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   ñ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

                   ñ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

3.  ระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพสู่วุฒิการศึกษา  รับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ  เข้าศึกษาหลักสูตร  8  เดือน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   ñ  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                   ñ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

                   ñ  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

                   ñ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                   ñ  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   ñ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

                   ñ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด

                   ñ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

                   ñ   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขางานการจัดการทั่วไป

4.  หลักสูตรระยะสั้น

                   ñ  เสื้อสมัยนิยม  2

                   ñ  การรวมวง

                   ñ  ทฤษฏีดนตรีสากล

                   ñ  ธุรกิจดนตรี

                   ñ  กางเกงสตรี

                   ñ  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประมวลผลคำ

5.  ปริญญาตรี

                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ฉะเชิงเทรา  จะรับบุคลากรตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น  (กศ. พท.) ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  ภาคเรียนที่  1/2550

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ฉะเชิงเทรา  จะรับบุคลากรตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550  เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ  และสมรรถภาพใน  การปฏิบัติงานบุคลากรประจำการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ณ  ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  รายละเอียดดังนี้

                หลักสูตรการบริหารธุรกิจ

                                ñ  ระดับปริญญาตรี  2  ปีหลัง  วุฒิ  (บธ.บ.)

                                                -  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  (รับผู้ที่รับปวส.  หรือเทียบเท่า)

                                ñ  ระดับปริญญาตรี  4  ปี  วุฒิ (บธ.บ)

                                                -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (การตลาด)  (รับผู้ที่จบปวส.  หรือเทียบเท่า)

                                                -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  (รับผู้ที่จบปวส.  หรือเทียบเท่า)

                                                -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (การจัดการทั่วไป)  (รับผู้ที่จบปวส.  หรือเทียบเท่า)

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต          

                                ñ  ระดับปริญญาตรี  4  ปี  วุฒิ  (ศศ.บ.)       

                                                -  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (รับผู้ที่จบม.ปลาย  หรือเทียบเท่า)

                                                -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รับผู้ที่จบม.ปลาย  หรือเทียบเท่า)

                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                ñ  ระดับปริญญาตรี  2  ปีหลัง  วุฒิ  (วท.บ.)

                                                -  แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล  (รับผู้ที่จบปวส.เครื่องกล, ช่างยนต์)

                                                -  แขนงเทคโนโลยีการผลิต  (รับผู้ที่จบปวส.  สายช่างอุตสาหกรรม)

                                                -  แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (รับผู้ที่จบปวส.ช่างไฟฟ้า หรือ

                                       อิเล็กทรอนิกส์)

                                                -  แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (รับผู้ที่จบปวส.สายช่างอุตสาหกรรม)