อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์วิทยาลัย


อัตลักษณ์
               ' วินัย  สุจริต  จิตอาสา '


เอกลักษณ์
               ' พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีระบบด้วยประสบการณ์จริง '