ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20240  
                                          โทรศัพท์  0-3820-9763 , 094-6918883 โทรสาร  0-3820-9700