ข้อมูลบุคลากร

จำนวนครูจำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวุฒิ

ชาย 

หญิง 

รวม 

หมายเหตู 

ปริญญาเอก

-

-

-

 

ปริญญาโท

2

-

2

 

ปริญญาตรี

1

2

3

 

อนุปริญญา

-

-

-

 

ไม่มีวุฒิครู

1

-

1

 

ข้าราชการ

2

-

2

 

พนักงานราชการ

-

2

2

 

ครูอัตราจ้าง

1

-

1