ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังแต่ละระดับชั้น  ประจำปีการศึกษา  2560

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ปวช.1

8

6

14

 

ปวช.2

8

3

11

 

ปวช.3

10

4

14

 

ปวส.1

4

-

4

 

ปวส.2

8

-

8

 

รวม

38

13

51