แผนกวิชาคหกรรม
นางลักษณา  พันธ์โสดา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม