เกียรติบัตรงานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เกียรติบัตรการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

- ครู

-นักเรียน