ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้  ในการจัดตั้งขึ้น  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ขึ้นที่อำเภอพนัสนิคมนั้น  มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้า  อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนั้น  จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  ขึ้น  และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษาในปี  พ.ศ.  2536  โดยจัดหาพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  และอยู่ในความดูแลของสภาตำบลนาเริก  จำนวนพื้นที่  46  ไร่  2  งาน  60  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  อยู่ติดกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  19  ห่างจากเทศบาลตำบลท่าบุญมี  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  331)  ประมาณ  4  กิโลเมตร  และห่างจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ประมาณ  10  กิโลเมตร  ได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2536  ตามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ

 

 ที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

20240  โทรศัพท์  0-3820-9763 , 094-6918883

           โทรสาร  0-3820-9700

 

ปรัชญาวิทยาลัยฯ
ความรู้ดี      มีความรู้ความสามารถทางหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ  และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
                สามารถผสมผสานองค์ความรู้ทั้งปวงเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพที่ดีต่อไป

 

ทักษะเด่น    มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  และสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน

 

เน้นคุณธรรม    มีระเบียบวินัย  มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และผู้อื่น  

                     และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 

นำสังคม         เป็นผู้นำ  และเป็นแบบอย่างในการนำความรู้  และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์  และพัฒนาวิชาชีพ

                    ของตนเองและสังคม