อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์วิทยาลัย

อัตลักษณ์

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีระบบด้วยประสบการณ์จริง

 

เอกลักษณ์

วินัย สุจริต จิตอาสา