Computer


บุคลากรนายพีรพงษ์  พันธ์โสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภัคชญา  สมคิด
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชญานิตย์  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน
  นางสาวเบญจมาศ  ชูศรี
   ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์       
PHANAT KM2011 | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 พฤษภาคม 2559


Generated 0.031548 sec.