Computer


บุคลากรนายพีรพงษ์  พันธ์โสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภัคชญา  สมคิด
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชญานิตย์  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน
PHANAT KM2011 | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กรกฎาคม 2559


Generated 0.031091 sec.