Computer


บุคลากรนายพีรพงษ์  พันธ์โสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภัคชญา  สมคิด
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนนางสาวชญานิตย์  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

    

   
   ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
       
PHANAT KM2011 | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 เมษายน 2557


Generated 0.032202 sec.