Computer


บุคลากรนายพีรพงษ์  พันธ์โสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภัคชญา  สมคิด
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชญานิตย์  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน
ทำหน้าที่  ครูที่ปรึกษาองค์การ (อธท.)

    

     นางสาวชวพร  วงษ์ภักดี
   ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
       
PHANAT KM2011 | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 พฤศจิกายนต์ 2557


Generated 0.031453 sec.