Computer


บุคลากร

นางสาวอภิษฎาภรณ์  พลเทพ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ว่าที่ร้อยตรีหญฺิงศุภัคชญา  สมคิด

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

นางสาวชญานิตย์  พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  หัวหน้างานความร่วมมือ 
PHANAT KM2011 | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 กันยายน 2560


Generated 0.031865 sec.