Computer


บุคลากรนายพีรพงษ์  พันธ์โสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภัคชญา  สมคิด
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชญานิตย์  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานสวัสดิการ
นางสาวอภิษฎาภรณ์  พลเทพ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


PHANAT KM2011 | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กันยายน 2559


Generated 0.031677 sec.