นางจารุวรรณ  กะวิเศษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก
อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์  0-3820-9763  โทรสาร  0-3820-9700

E-Mail : Phanatnikhom.ac@ovecmail.org