นางจารุวรรณ  แก่นทิพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก
อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์  0-3820-9763  โทรสาร  0-3820-9700

E-Mail : Phanatnikhom.ac@ovecmail.org

วีดีโอสถานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (ออกอากาศช่อง NBT วันที่ 22 ก.ค. 60)


              ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     แผนที่ที่อยู่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    
    ชมคลิป รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
    ด้าน คุณธรรม  จริยธรรมระดับชาติ
            ของธนาคารออมสิน

 

กิจกรรม

>> แบบคำรองของทุนการศึกษา(สำหรับนักศึกษา)
>> ประกาศ เกณฑ์การพิจารณาทุนให้เปล่า ปีการศึกษา 2567
>> ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนให้เปล่า ปีการศึกษา 2567

>>  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ (ปวส.) ปีการศึกษา 2567
>>  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ(ปวช.) ปีการศึกษา 2567(รอบสาม)

>> ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 

>> ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
>> ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี(เรียนวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
>> 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) 

>> ประกาศ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2567  
>> ประกาศ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการอาชีวศึกษา ของสอศ. พ.ศ.2566 
>> ประกาศ เรื่อง คู่มือการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2566

>> ประกาศ เรื่อง รายงานผลความสำเร็จ Quick Win

>> เรื่อง ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ทวิ (อาทิตย์) ปวส.1-2  ภาคเรียนที่ 1-2567(เพิ่มเติม) 
>> เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับชั้น  ปวส.1 ระบบทวิภาคี ,ปวส.1-2 ระบบทวิภาคี (วันอาทิตย์) ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2566 
>> เรื่อง  กำหนดการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับ  ปวช.2 ปวช.3  และ ปวส.2  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567

>> เรื่อง  ประกาศกำหนดการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตร  ปวส. ภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

>> เรื่อง  ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตร  ปวส.2 ระบบทวิภาคี   (วันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
>> เรื่อง  ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตร  ปวส.1 ระบบทวิภาคี (วันอาทิตย์)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

>>  ระเบียบการแต่งกาย นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิค

>> ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม SD Mouse ด้วยเทคโนโลยีระบบ CMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลสมรรถนะ ส่วน ๒ (สัมภาษณ์) 
>> ประกาศ เรื่อง ผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินผลสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) รหัส 311
>> ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 
>> ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 

    

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

2181676

สภาพอากาศ, 30
สภาพอากาศใน ชลบุรี
+33

สูง: +33° ต่ำ: +27°

ความชื้น: 56%

ลม: SW - 23 KPH

แบบฟอร์มผลการดำเนินโครงการ งปม.2566

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html